Disclaimer

De schrijfster (Karin Janssen) van de blogs op Karin Janssen Kindigo Therapie geeft geen medische adviezen en schrijft in haar blogs geen behandeling voor in welke vorm dan ook. De bevindingen in haar blogs weerspiegelen persoonlijke bevindingen en komen uitsluitend voort uit energetische testresultaten, verkregen via een energetische testmethode. Deze bevindingen zijn geen medisch wetenschappelijk (bewezen) feiten en mogen dan ook niet als dusdanig beschouwd worden, met uitzondering van die feiten waaraan een medische bronvermelding is gekoppeld. Niets van de gegevens uit haar blogs mag worden beschouwd als een (medische) claim dat klachten, ziekten, leerproblemen of andere problemen kunnen worden voorkomen of te genezen c.q. te behandelen zijn. De schrijfster impliceert middels het verschaffen van informatie over haar bevindingen ten aanzien van vaccinaties, zoals beschreven in sommige van haar blogs, niet dat zij een tegenstander is van vaccinaties. Zij brengt met het schrijven hierover dan ook geen negatief advies uit ten aanzien van het toedienen van vaccinaties. De schrijfster is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade of fouten die uit toepassing van kennis en/of informatie uit haar blogs voort zouden kunnen komen. De in haar blogs opgenomen kennis en informatie mogen op geen enkele wijze als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin worden opgevat. Bij klachten en/of problemen dient altijd eerst de (huis)arts geconsulteerd te worden. Voor een verantwoorde toepassing van alle beschreven informatie, hetzij in de vorm van therapie, remedies of anders, dient u zich altijd eerst tot uw arts te wenden. Medicijngebruik mag uitsluitend op advies van een arts gestart, afgebouwd of gestaakt worden.